Skoči na vsebino

NOVICA

Pričetek delovanja Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov

Urad za oskrbo in integracijo migrantov


1. junija 2017 bo svoje naloge začel opravljati vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov. Ustanovitev urada kot posebne vladne službe je izhajala iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanjem na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo na ozemlje Republike Slovenije.


Osrednja naloga Urada je skrb za oskrbo in nastanitev tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljene zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito. Urad bo skrbel tudi za integracijo določenih skupin migrantov, ki zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo: nastanitev, zdravstveno oskrbo, vključevanje v izobraževalne in delovne procese. Ker gre pri tem za usklajevanje dela in nalog tudi drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij, je to učinkoviteje zagotoviti v okviru urada kot vladne službe kot pa v okviru posameznega ministrstva.


Pomembna naloga urada je tudi organiziranje in upravljanje kapacitet (azilni domovi, integracijske hiše in nastanitveni centri) za nastanitev in oskrbo oseb, ki jim je priznana začasna zaščita, razseljenih oseb, tujcev, ki jim je dovoljeno zadrževanje, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano mednarodno zaščito. Urad bo med drugim skrbel tudi za to, da se bodo pri organiziranju nastanitve in sami nastanitvi upoštevali položaj in posebne potrebe ranljivih oseb, kot so mladoletniki, mladoletniki brez spremstva, starejši, nosečnice, žrtve trgovine z ljudmi, kot tudi drugi na ravni EU dogovorjeni standardi nastanitve teh oseb.

Urad bo v okviru svojih pristojnosti spremljal priseljensko in begunsko problematiko, dajal pobude in predloge glede organiziranja nastanitve in oskrbe ter zagotavljal finančno, organizacijsko, kadrovsko in administrativno-tehnično delovanje urada.


Pristojnost za odločanje o različnih statusih migrantov ostaja v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve oziroma v primeru oseb, s statusom začasne zaščite, v pristojnosti upravnih enot.


Urad za oskrbo in integracijo migrantov ima 34 zaposlenih (za nedoločen in določen čas), vključno z direktorjem Urada, pri čemer jih večina prihaja s premestitvami iz drugih organov.


Predvidena finančna sredstva Urada za leto 2017 znašajo 4,3 milijona evrov (gre za obdobje od začetka delovanja urada, to je 1. 6. 2017) in bodo namenjena za izvajanje osnovne dejavnosti.

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov bo deloval kot vladna služba, ki jo vodi direktor. Direktor urada je odgovoren generalnemu sekretarju vlade.


Prostori urada se nahajajo v Azilnem domu v Ljubljani.