Skoči na vsebino

NOVICA

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je pristojen zgolj za izplačilo denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu posameznikom, osebam s priznano mednarodno zaščito

Odziv Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM)

Glede na to, da se v zadnjih dneh v javnosti pojavlja več nasprotujočih si, deloma celo zavajajočih informacij o tem, katere in kolikšne socialne transferje naj bi UOIM izplačeval osebam z mednarodno zaščito, UOIM podaja naslednje pojasnilo v izogib napačnemu razumevanju pristojnosti, ki so bile na tem področju dodeljene UOIM ob njegovi ustanovitvi in prenosu delovnih nalog na UOIM. Prav tako pa tudi v  izogib napačnemu razumevanju določenih zneskov denarnega nadomestila, ki so zakonsko opredeljeni:

 

"Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) je pristojen za izplačilo denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu posameznikom, osebam s priznano mednarodno zaščito, medtem, ko sodijo izplačila denarnih socialnih pomoči v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma pristojnih Centrov za socialno delo.

 

Zakon o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16) določa, da lahko oseba z mednarodno zaščito, ki nima lastnih sredstev za preživljanje, denarno nadomestilo, ob izpolnjevanju pogojev, prejema 18 mesecev od pridobitve statusa. To obdobje pa se lahko še podaljša za nadaljnjih 18 mesecev, če je bila oseba v tem obdobju na tečaju slovenskega jezika prisotna  na vsaj 80 odstotkih ur. Odmera, višina in izplačevanje denarnega nadomestila so jasno določeni z  Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 72/17).                    .

 

V izogib napačnemu razumevanju zneskov denarnega nadomestila pojasnjujemo tudi, da je višina denarnega nadomestila določena z uredbo glede na število družinskih članov ter v ustreznem odstotku od osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 392,75 EUR. Tako je na primer oseba z mednarodno zaščito upravičena do denarnega nadomestila v višini največ do 100% osnovnega zneska minimalnega dohodka, štiričlanska družina pa do največ 180%.  V primeru, da je najemnina, opredeljena v najemni pogodbi, nižja od določenega najvišjega zneska, se posamezniku ali družini izplača denarno nadomestilo le v višini do zneska v pogodbi.

 

Urad na podlagi zahtevka osebe z mednarodno zaščito z odločbo dodeli denarno nadomestilo za obdobje treh mesecev. Do konca leta 2017 je izplačevanje nadomestila potekalo v enkratnem znesku za trimesečno obdobje, za kar je bilo tedaj še pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, od januarja letos pa se denarno nadomestilo izplačuje mesečno.

 

Višina denarnega nadomestila je, kot rečeno, odvisna od števila družinskih članov, osebam z priznano mednarodno zaščito. Pravica do denarnega nadomestila pa prosilcem za mednarodno zaščito ali vlagateljem namere za vložitev  prošnje za mednarodno zaščito ne pripada.

 

Uredba nalaga, da je oseba z mednarodno zaščito upravičena do največ 392, 75 eur, kar predstavlja 100% minimalnega osnovnega dohodka. Štiričlanska družina pa  je denimo upravičena do največ 706,95 eur denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, kar predstavlja 180% minimalnega osnovnega dohodka, ki ga lahko prejmejo za plačilo najemnine in stroškov.

 

Petčlanska družina  z mednarodno zaščito je upravičena do največ 824,78 eur denarnega nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, kar predstavlja 210% minimalnega osnovnega dohodka, ki ga lahko prejmejo za plačilo najemnine in stroškov,  šestčlanska družina pa do največ 903,33 eur, kar predstavlja 230% minimalnega osnovnega dohodka – sedem ali veččlanska družina z mednarodno zaščitpa do največ 981,88 eur, kar predstavlja 250% minimalnega osnovnega dohodka, ki ga lahko prejmejo za plačilo najemnine in stroškov, vendar zgolj (izključno) ob predpogoju, da ti posamezniki ne prejemajo nobenega drugega lastnega dohodka. Navedeni zneski predstavljajo najvišje določene zneske, opredeljene z Uredbo o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito pravic oseb z mednarodno zaščito, s čimer se uresničujejo obveznosti, ki jih uradu določa Zakon o mednarodni zaščiti.

 

UOIM je delovno področje oziroma nalogo izplačevanja denarnega nadomestila za nastanitev osebam z mednarodno zaščito na zasebnem naslovu prevzel ob začetku  delovanja od  do tedaj pristojnega Ministrstva za notranje zadeve.

 

Vlada Republike Slovenije je 2. marca 2017 (z odlokom št. 00701-4/2017) ustanovila Urad za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM), ki je pričel z delovanjem 1. junija 2017. Urad opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb, usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremlja migrantsko problematiko, daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja. Urad je prevzel naloge in prostore s področja oskrbe in integracije migrantov 1. junija 2017.

 

Natanko takšna pojasnila je sicer UOIM tudi večkrat posredoval predstavnikom medijev v želji po objektivnem obveščanju javnosti z vsemi razpoložljivim dejstvi."