Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI AMIF

 

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) na podlagi svojih pristojnosti in nalog sodeluje pri izvedbi več projektov, sofinanciranih iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF), ki ga upravlja Odgovorni organ na Ministrstvu za notranje zadeve. Sklad prispeva k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov, ki zajema različne vidike skupne azilne politike in politike priseljevanja v državah Evropske unije. Prav tako podpira ukrepe, povezane z azilom, zakonitim priseljevanjem in vključevanjem državljanov tretjih držav ter projekte s področja vračanja državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo na območju Evropske unije.

 

Projekte in sredstva, predvidena za njihovo izvedbo po posameznih letih, potrjuje Nadzorni odbor za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij z aktualnim akcijskim načrtom. Z njim Republika Slovenija izvaja svoj nacionalni program. UOIM je vključen v izvedbo treh nacionalnih ciljev: sprejem/azil, vključevanje in zmogljivost.

 

 

Izvajanje nacionalnega cilja s področja sprejema/azila

 

UOIM sodeluje v okviru ukrepa Pomoč in podpora prosilcem za mednarodno zaščito pri treh projektih:

 • Projekt Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev ob sprejemu izvaja na podlagi javnega razpisa izbrano Človekoljubno društvo UP Jesenice, ki nudi pomoč prosilcem pri uveljavljenju njihovih pravic, operativno pomoč in socialno integracijo ter aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.

 • UOIM na podlagi sklenjenih pogodb z zdravniki zagotavlja preventivne in sanitarne zdravstvene preglede tujcev, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, poleg tega prosilcem na mesečni ravni izplačuje žepnine, dvakrat mesečno pa nagrade za opravljanje vzdrževalnih del v azilnem domu. V sklopu projekta Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev so zagotovljeni tudi prevajalci za potrebe sporazumevanja med socialnimi delavci v azilnem domu in prosilci.

 • Projekt Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce izvaja na podlagi javnega razpisa izbrani Javni zavod Cene Štupar, ki prosilcem v azilnem domu in njegovih izpostavah zagotavlja tečaje slovenskega jezika in učno pomoč.

Za ukrep Razvoj sprejemne infrastrukture, storitev in bivanjskih razmer z rednim vzdrževanjem UOIM načrtuje sledeče aktivnosti:

 • V okviru projekta Investicijsko vzdrževanje azilnega doma, nakup opreme ter izboljšanje pogojev za izvajanje omejitev gibanja je predvidena izvedba nadaljevanja obnove azilnega doma in ureditev pogojev za uvedbo ukrepov omejitve gibanja. Projekt je v pretežni meri nadaljevanje konec leta 2017 zaključenega projekta Investicijsko vzdrževanje azilnega doma ter nakup opreme, v sklopu katerega je bila izvedena zlasti obsežna sanacija strojnih in drugih inštalacij v azilnem domu Vič.

Ukrep Olajšanje identifikacije ranljivih oseb ter zagotavljanje ustreznih okoliščin in storitev ima predvidena dva projekta:

 • V sklopu projekta Podpora prosilcem UOIM s pomočjo zunanjega strokovnjaka, izbranega preko postopka javnega naročila, zagotavlja psihiatrično podporo prosilcem poleg tega pa nudi strokovno usposabljanje osebju, ki se ukvarja s prosilci.

 • Pri projektu Preprečevanje trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu na javnem razpisu izbrani izvajalec Inštitut za afriške študije izvaja prepoznavanje ranljivih skupin prosilcev in informiranje na individualnih razgovorih in npr. s podeljevanjem brošur.

UOIM znotraj nacionalnega cilja sodeluje še pri dveh ukrepih: Zagotavljanje ustreznih sredstev prosilcem za mednarodno zaščito izven sprejemnih centrov ter Ozaveščanje splošne javnosti (usposabljanja, informacijske kampanje in dogodki).

 

 • UOIM na podlagi odločb v okviru projekta Finančna pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu izplačuje finančno pomoč tistim prosilcem za mednarodno zaščito, ki so upravičeni do bivanja izven azilnega doma.

 • V okviru ukrepa ozaveščanja splošne javnosti se je do 31.7.2018 izvajal projekt, s katerim se obeleži svetovni dan begunca. Na javnem razpisu izbrani izvajalci Inštitut za afriške študije, Društvo Odnos in Javni zavod Cene Štupar so v konzorciju izvajali številne promocijske in informacijske aktivnosti v povezavi z vsakoletnim svetovnim dnevom begunca, ki je 20.junija.

Izvajanje nacionalnega cilja Vključevanje

 

V okviru ukrepa Nadaljnje izvajanje programov za osnovno pomoč državljanom tretjih držav (tečaji, izpiti) se izvaja en projekt:

 • UOIM za osebe z mednarodno zaščito (OMZ) zagotavlja udeležbo na 300 – urnih tečajih iz slovenskega jezika. Vsi tisti, ki tečaj obiskujejo v zadostnem obsegu, so upravičeni do še dodatnih 100 ur tečaja ter brezplačnega enkratnega opravljanja izpita iz slovenskega jezika. Tečaje izvajajo ustrezne ustanove, izbrane preko javnega naročila. V okviru projekta Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za OMZ so za udeležence tečajev zagotovljene tudi mesečne vozovnice za javni prevoz.

Ukrep Pomoč pri vključevanju, obsegajoč pomoč za celostno vključevanje oseb z mednarodno zaščito pod okriljem UOIM predvideva izvedbo treh projektov:

 • Pri projektu Pomoč pri integraciji oseb z mednarodno zaščito, ki ga izvaja na podlagi javnega razpisa izbrano Društvo Odnos, izvajalec osebam z mednarodno zaščito nudi pomoč pri urejanju življenjskih situacij (dokumenti, oddaja vlog, iskanje namestitev), organizira razne integracijske aktivnosti (delavnice, skupinska srečanja, športne, kulturne aktivnosti) ter zagotavlja podporo pri izrednih situacijah – (npr. ločitev, nasilje, rojstvo, bolezen) ter učno pomoč. 

 • Projekt Pomoč osebam z mednarodno zaščito predvideva izplačilo denarnih nadomestil za nastanitev na zasebnem naslovu. Osebe z mednarodno zaščito so upravičene tudi kritja stroškov prevodov njihovih diplom in spričeval, zagotovljeno jim je ustrezno informiranje v jeziku, ki ga razumejo, ter plačilo stroškov, povezanih z izobraževanjem v javnih šolah.

 • Projekt Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote je do 30.6.2018 izvajala Slovenska filantropija. Skupno 253 osebam, ki jih je Republika Slovenija sprejela na podlagi teh zavez, je izvajalec nudil trimesečni program, s pomočjo katerega jim je bilo olajšano vključevanje v družbo. Preseljene osebe so bile praviloma pet ur dnevno vključene v različne tečaje oziroma delavnice, na katerih so spoznavale osnove slovenskega jezika ter se seznanjale z načinom življenja in delovanjem raznih sistemov v Sloveniji.
   

Izvajanje nacionalnega cilja Zmogljivost

 

Znotraj ukrepa Izboljšanje storitev in bivanja za osebe z mednarodno zaščito v integracijskih hišah UOIM izvaja projekt Zagotavljanje nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah UOIM. Iz naslova tega projekta je predvideno kritje stroškov najema in vzdrževanja integracijskih hiš, nakup ustrezne opreme ter financiranje tekočih obratovalnih stroškov. Do konca leta 2017 se je izvajal projekt Vzdrževanje integracijskih hiš in nakup opreme, v sklopu katerega je bila izvedena sanacije strehe na integracijski hiši Maribor. Za to hišo ter integracijsko hišo v Ljubljani so bili  nakupljeni gospodinjski aparati za kuhinje in kopalnice (steklokeramične kuhalne plošče, hladilniki, pralni oziroma pralnosušilni stroji), sesalniki, likalniki in televizorji. Poleg tega so bili za normalno bivanje oseb z mednarodno zaščito dobavljeni tudi pogradi, posteljne odeje in vzglavniki ter razni kuhinjski pripomočki.