Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Odgovorna uradna oseba: mag. Katarina Štrukelj, v.d. direktorice
Datum prve objave kataloga: 1. 6. 2017
Datum zadnje spremembe: 11.9. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.uoim.gov.si

Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v fizični obliki tudi na sedežu Urada Vlade RS za oskrbo ini ntegracijo migrantov

Naslov:
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

tel: 01 200 84 01
e-pošta: gp.uoim(at)gov.si


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Odlok o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
(Uradni list RS, št. 11/17)

 

Temeljna delovna področja:

Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. Urad Vlade Republike
Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov opravlja naloge, določene z zakoni,ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in
začasno zaščito razseljenih oseb. V okviru svojih nalog usklajuje delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih
ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in
predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja.

Osnovna dejavnost urada kot posebne vladne službe, z osrednjo nalogo nastanitve in oskrbe različnih kategorij
migrantov, izhaja iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanim delovanjem na področju oskrbe migrantov, ki vstopijo
na ozemlje Republike Slovenije. Delovanje urada ima pomembno vlogo zaradi izvajanja nujnih ukrepov zaščite
javnega reda in notranje varnosti države ter horizontalne narave nalog. Taka narava nalog zahteva interdisciplinaren
pristop, ki ga je mogoče učinkoviteje zagotoviti v okviru urada kot vladne službe, kot pa v okviru posameznega
resorja.

 Organ ima dve notranji organizacijski enoti.

Sektor za sprejem in oskrbo opravlja naslednje naloge:
-    spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja in jih medresorsko usklajuje,
-    pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito,
-    sprejema tujce, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito,
-    organizira in izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo,
-    organizira sprejem in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu ali njegovih izpostavah in opravlja druge naloge, povezane z oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito,
-    izvaja higienske, sanitarno-dezinfekcijske in kurativne preglede nastanitvenih oddelkov azilnega doma,
-    nadzira dela službe varovanja,
-    vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito,
-    nudi psihosocialno oskrbo prosilcem za mednarodno zaščito v azilnem domu ter njegovih izpostavah,
-    vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito,
-    vodi upravne postopke v primeru kršitev hišnega reda azilnega doma,
-    sodeluje s policijo v postopkih odstranjevanja zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito in na drugih področjih,
-    sodeluje z zakonitimi zastopniki,
-    pripravlja podlage za javna naročila s svojega delovnega področja,
-    vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin s področja sprejema in oskrbe,
-    pripravlja interna navodila za delovanje azilnega doma in njegovih izpostav,
-    opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri sprejemu in oskrbi, prosilcev za mednarodno zaščito,
-    izvaja in vodi skladiščno poslovanje,
-    koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in sprejema migrantov,
-    zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic osebam za začasno zaščito po ZZZRO,
-    ustanovi in upravlja nastanitvene centre za potrebe začasne zaščite razseljenih oseb in drugih kategorij migrantov, imenuje zdravstveno komisijo za obravnavo večjega obsega zdravstvenega varstva osebam z začasno zaščito,
-    sprejme načrt prostovoljne vrnitve in predlaga ukrepe, potrebne za izvajanje prostovoljne vrnitve,
-    vodi upravne postopke delovnega področja,
-    vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin,
-    vodi evidence oz. baze podatkov delovnega področja.

Sektor za integracijo opravlja naslednje naloge:
-    spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje tematike s svojega delovnega področja,
-    pripravlja standardne, usmeritve za delo s področja integracije,
-    sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite,
-    pripravlja integracijske načrte osebam s priznano mednarodno zaščito in spremlja realizacijo le-teh,
-    zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav,
-    pripravlja interna navodila za delovanje integracijskih hiš in njegovih izpostav,
-    vodi postopke in organizira nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito ter opravlja druge naloge povezane z nastanitvijo oseb s priznano mednarodno zaščito,
-    koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju integracije migrantov,
-    sodeluje pri medresorski implementaciji integracijskih ukrepov z delovnih področij posameznih ministrstev,
-    opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito,
-    izvaja svetovanja osebam s priznano mednarodno zaščito,
-    pripravlja podlage za javna naročila s svojega delovnega področja,
-    pripravlja vsebinske podlage za projekte,
-    pripravlja razpisno dokumentacije, sodeluje in izvaja projekte ter poroča o realizaciji,
-    vodi upravne postopke delovnega področja,
-    vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin,
-    vodi evidence oz. baze podatkov delovnega področja.


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Martin Nedelko

Naslov:
Urad Vlade RS za za oskrbo in integracijo migrantov
Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

tel: 01 200 84 01
e-pošta: martin.nedelko@gov.si

 
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Ustava Republike Slovenije

Zakon o tujcih

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)

 

       Podzakonski akti Zakona o mednarodni zaščiti

Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb

 

       Podzakonska akta Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb

2.č Seznam predlogov predpisov
Trnutno ni predlogov predpisov


2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
- trenutno ni takšnih dokumentov

2.e Seznam upravnih, zakonodajnih in drugih postopkov
-

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
-

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
-

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Dostop prek spleta: www.uoim.gov.si

Fizični dostop: Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
Cesta v Gorice 15
1000 Ljubljana

4. Stroškovnik
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.
Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
-