Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI

 

Delovna področja notranjih organizacijskih enot:

 

Sektor za sprejem in oskrbo opravlja naslednje naloge:

 • spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja in jih medresorsko usklajuje,
 • pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito,
 • sprejema tujce, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito,
 • organizira in izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo,
 • organizira sprejem in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu ali njegovih izpostavah in opravlja druge naloge, povezane z oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito,
 • izvaja higienske, sanitarno-dezinfekcijske in kurativne preglede nastanitvenih oddelkov azilnega doma,
 • nadzira delo službe varovanja,
 • vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito,
 • nudi psihosocialno oskrbo prosilcem za mednarodno zaščito v azilnem domu ter njegovih izpostavah,
 • vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito,
 • vodi upravne postopke v primeru kršitev hišnega reda azilnega doma,
 • sodeluje s policijo v postopkih odstranjevanja zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito in na drugih področjih,
 • sodeluje z zakonitimi zastopniki,
 • pripravlja podlage za javna naročila s svojega delovnega področja,
 • vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin s področja sprejema in oskrbe,
 • pripravlja interna navodila za delovanje azilnega doma in njegovih izpostav,
 • opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri sprejemu in oskrbi, prosilcev za mednarodno zaščito,
 • izvaja in vodi skladiščno poslovanje,
 • koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in sprejema migrantov,
 • zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic osebam za začasno zaščito po ZZZRO,
 • ustanovi in upravlja nastanitvene centre za potrebe začasne zaščite razseljenih oseb in drugih kategorij migrantov, imenuje zdravstveno komisijo za obravnavo večjega obsega zdravstvenega varstva osebam z začasno zaščito,
 • sprejme načrt prostovoljne vrnitve in predlaga ukrepe, potrebne za izvajanje prostovoljne vrnitve,
 • vodi upravne postopke delovnega področja,
 • vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin,
 • vodi evidence oz. baze podatkov delovnega področja.

 

Sektor za integracijo opravlja naslednje naloge:

 • spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje tematike s svojega delovnega področja,
 • pripravlja standardne, usmeritve za delo s področja integracije,
 • sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite,
 • pripravlja integracijske načrte osebam s priznano mednarodno zaščito in spremlja realizacijo le-teh,
 • zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav,
 • pripravlja interna navodila za delovanje integracijskih hiš in njegovih izpostav,
 • vodi postopke in organizira nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito ter opravlja druge naloge povezane z nastanitvijo oseb s priznano mednarodno zaščito,
 • koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju integracije migrantov,
 • sodeluje pri medresorski implementaciji integracijskih ukrepov z delovnih področij posameznih ministrstev,
 • opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito,
 • izvaja svetovanja osebam s priznano mednarodno zaščito,
 • pripravlja podlage za javna naročila s svojega delovnega področja,
 • pripravlja vsebinske podlage za projekte,
 • pripravlja razpisno dokumentacije, sodeluje in izvaja projekte ter poroča o realizaciji,
 • vodi upravne postopke delovnega področja,
 • vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin,
 • vodi evidence oz. baze podatkov delovnega področja.