Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJNOSTI

 

Delovna področja notranjih organizacijskih enot:

 

Sektor za sprejem in oskrbo opravlja naslednje naloge:

 • spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja in jih medresorsko usklajuje,
 • pripravlja standarde s področja sprejema in oskrbe prosilcev za mednarodno zaščito,
 • sprejema tujce, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito,
 • organizira in izvaja zdravstveno oskrbo, preventivne zdravstvene preglede prosilcev za mednarodno zaščito pred nastanitvijo v azilni dom ali njegovo izpostavo,
 • organizira sprejem in oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito v azilnem domu ali njegovih izpostavah in opravlja druge naloge, povezane z oskrbo prosilcev za mednarodno zaščito,
 • izvaja higienske, sanitarno-dezinfekcijske in kurativne preglede nastanitvenih oddelkov azilnega doma,
 • nadzira delo službe varovanja,
 • vodi postopke in opravlja naloge v zvezi z razseljenimi prosilci za mednarodno zaščito,
 • nudi psihosocialno oskrbo prosilcem za mednarodno zaščito v azilnem domu ter njegovih izpostavah,
 • vodi upravne postopke uveljavljanja finančne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito,
 • vodi upravne postopke v primeru kršitev hišnega reda azilnega doma,
 • sodeluje s policijo v postopkih odstranjevanja zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito in na drugih področjih,
 • sodeluje z zakonitimi zastopniki,
 • pripravlja podlage za javna naročila s svojega delovnega področja,
 • vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin s področja sprejema in oskrbe,
 • pripravlja interna navodila za delovanje azilnega doma in njegovih izpostav,
 • opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri sprejemu in oskrbi, prosilcev za mednarodno zaščito,
 • izvaja in vodi skladiščno poslovanje,
 • koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in sprejema migrantov,
 • zagotavlja pomoč pri uveljavljanju pravic osebam za začasno zaščito po ZZZRO,
 • ustanovi in upravlja nastanitvene centre za potrebe začasne zaščite razseljenih oseb in drugih kategorij migrantov, imenuje zdravstveno komisijo za obravnavo večjega obsega zdravstvenega varstva osebam z začasno zaščito,
 • sprejme načrt prostovoljne vrnitve in predlaga ukrepe, potrebne za izvajanje prostovoljne vrnitve,
 • vodi upravne postopke delovnega področja,
 • vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin,
 • vodi evidence oz. baze podatkov delovnega področja.

 

Sektor za integracijo opravlja naslednje naloge:

 • spremlja migrantsko problematiko ter daje pobude in predloge za reševanje tematike s svojega delovnega področja,
 • pripravlja standardne, usmeritve za delo s področja integracije,
 • sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja mednarodne zaščite,
 • pripravlja integracijske načrte osebam s priznano mednarodno zaščito in spremlja realizacijo le-teh,
 • zagotavlja kapacitete in delovanje integracijskih hiš in izpostav,
 • pripravlja interna navodila za delovanje integracijskih hiš in njegovih izpostav,
 • vodi postopke in organizira nastanitev oseb s priznano mednarodno zaščito ter opravlja druge naloge povezane z nastanitvijo oseb s priznano mednarodno zaščito,
 • koordinira delo nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju integracije migrantov,
 • sodeluje pri medresorski implementaciji integracijskih ukrepov z delovnih področij posameznih ministrstev,
 • opravlja naloge, povezane z izvajanjem programov pomoči pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito,
 • izvaja svetovanja osebam s priznano mednarodno zaščito,
 • pripravlja podlage za javna naročila s svojega delovnega področja,
 • pripravlja vsebinske podlage za projekte,
 • pripravlja razpisno dokumentacije, sodeluje in izvaja projekte ter poroča o realizaciji,
 • vodi upravne postopke delovnega področja,
 • vodi oziroma koordinira delo projektnih skupin,
 • vodi evidence oz. baze podatkov delovnega področja.